Etyeki Futók Egyesülete – alapszabály

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

(letölthető változat: >>>> Etyeki Futók Egyesülete alapszabály)

1.§ Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete

Az Egyesület jogi személy.

2.§ Az Egyesület székhelye:  2091 Etyek, Magyar utca 50.

3.§ Az Egyesület célja:

Az Etyeken futók egyesületbe integrálása, futóversenyeken való részvétel, a versenyekre való eljutás támogatása, a folyamatos szakmai fejlődés elősegítése. Az etyeki gyerekek sportigényeinek kielégítése. Etyeken futóversenyek, sportrendezvények rendezése. Etyek környéki séta és futóösvények feltérképezése és közzététele. Teljesítménytúrákon való részvétel.

4.§ Az Egyesület célját különösen a következő eszközökkel valósítja meg:

– pályázatokon való részvétellel, illetve adományok gyűjtésével hozzájárul az egyesület működésének biztosításához,

– edzések szervezésével és levezénylésével segíti a tagok szakmai fejlődését

-környékbeli futóversenyekre való eljutás megszervezése

– kapcsolattartás más futóegyesületekkel

5. § (1) Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. A tag felvételéről első fokon az Egyesület Elnöksége dönt. Az elnökség a tagfelvételről a tagfelvétel iránti kérelem benyújtását követő 15 napon belül szótöbbséggel határoz, és határozatát írásban megküldi az érintett személynek. Az érintett személy a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül fellebbezéssel élhet a közgyűléshez.

A közgyűlés a fellebbezést a soron következő ülésen bírálja el.

(2) Az egyesületi tagság megszűnik a tag kilépésével, halálával, vagy kizárással.

(3) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki ezt a szándékát írásban bejelenti. A pártoló tag felvételéről a bejelentéstől számított 15 napon belül az elnökség szótöbbséggel határoz, az írásbeli határozat átvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet a közgyűléshez.

A pártoló tagnak szavazati joga nincs, az egyesület tisztségviselőjévé nem választható, de tanácskozási joggal a közgyűlésen megjelenhet. A pártoló tag köteles az alapszabály előírásait betartani, és képessége szerint anyagilag támogatni az egyesületet.

A pártoló tagsági jogviszony megszűnésének módjára a tagság megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével.

(5) A közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét.

E pont alkalmazásában súlyos vétség az alapszabály be nem tartása, vagy a tagdíj hat hónapot meghaladó meg nem fizetése. A hat hónapot meghaladó tagdíjhátralék fennállása esetén az elnök ajánlott tértivevényes postai küldeményben – 15 napos határidő biztosításával – felszólítja a tagot a tagdíjhátralék rendezésére. A tag a postai küldemény kézhezvételét követő 15 napon belül a kizárás szankció alkalmazása nélkül rendezheti tartozását. A határidő elmulasztása esetén az elnök a közgyűlés elé terjeszti a kizárási javaslatot.

A kizárási eljárást legalább három tag kezdeményezheti, a kizárásra okot adó körülmények vizsgálata első fokon elnökségi ülésen történik, amelyre az érintett tagot írásban meg kell hívni, és lehetőséget kell számára biztosítani, hogy védekezését, bizonyítékait érdemben előadhassa. Az elnökség a kizárásról az elnökségi ülésen szótöbbséggel határoz, és határozatát írásban megküldi az érintett tagnak. Az érintett tag a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül fellebbezéssel élhet a közgyűléshez.

A közgyűlés döntése ellen jogorvoslattal bírósághoz lehet fordulni, a közgyűlési határozat tudomásra jutásától számított 30 napon belül

A társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.

(6) Az egyesületi tag jogai:

– részt vehet az Egyesület Közgyűlésén, szavazati és választási joggal rendelkezik és bármely tisztségre megválasztható,

– véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben, az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát a bíróság előtt megtámadhatja,

– részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben.

(7) Az egyesületi tag kötelességei:

– az Alapszabály betartása,

– a tagsági díj fizetése, az Egyesület vagyonának megóvása,

– tevékeny részvétel az Egyesület munkájában.

6.§ (1) Az Egyesület vezető szervei a Közgyűlés és az Elnökség.

(2) A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, mely a tagok összességéből áll, hatáskörébe tartozik különösen:

– titkos szavazással, kétharmados szavazati többséggel az Elnök, Titkár, Pénztáros megválasztása, visszahívása,

– kétharmados szavazati többséggel az alapszabály megállapítása, módosítása,

– az éves tagdíj mértékének meghatározása,

– az Egyesület működéséről szóló jelentés, számviteli beszámoló, mérleg elfogadása,

– az Egyesület éves működési tervének elfogadása,

-az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, vagy feloszlásának kimondása,

– döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a legfelsőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

(3) A Közgyűlést évente legalább egy alkalommal köteles az Elnökség összehívni. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lenni. A legfelsőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével – kívánja.

(4) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 50 %-a + 1 fő jelen van.

Ha a Közgyűlés nem határozatképes, az újabb megismételt Közgyűlést ugyanazon a napon 1 órával későbbi időpontban kell az eredetivel azonos napirenddel megtartani, erre az eredeti közgyűlési meghívóban utalni kell. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes, de a távolmaradás következményeire már az eredeti meghívóban fel kell hívni a tagok figyelmét.

A Közgyűlés a határozatokat nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel (50%+1fő) hozza meg, kivéve, ahol az alapszabály titkos szavazást vagy kétharmados szavazati többséget ír elő.

(5) Az Egyesület Közgyűlései nyilvánosak, kivéve azokat a napirendi pontokat, amelyek nyilvánossá tétele az Egyesület alapvető érdekeit, valamint valamely személyek személyiségi jogait sértené.

(6) Az Egyesület Közgyűléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely évente újrakezdett sorszámozással folyamatosan tartalmazza a közgyűlési határozatokat. A jegyzőkönyvnek pontosan tartalmaznia kell a közgyűlési határozatok szavazási rendjét, időpontját és helyét, a kötelezettek körét, a döntést, a támogatók és az ellenzők számarányát, és kérésre a tag különvéleményének jegyzőkönyvi írásba foglalását.

(7) A Közgyűlésen hozott határozatokat az érintetteknek igazolható módon, tértivevényes levélben az egyéb döntéseket a jellege szerint közvetlenül írásbeli tájékoztatással, illetve ha a döntés jellege miatt az nagyobb kört érint, úgy szaksajtó útján (pl. a mérleg) hozza azt nyilvánosságra.

(8) Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet előre jelzett időpontban, az Egyesület tisztségviselőjének jelenlétében. Nem vonatkozik ez arra az esetre, ha az adott irat nyilvánosságra hozatala az Egyesület, valamint bármely személyek (személyiségi) jogait sértene.

(9) Az Elnökség az Egyesület tevékenységének koordináló, irányító, ügyintéző és képviseleti szerve. Tagjait a Közgyűlés választja 2 éves időtartamra.

Az Elnökség tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

a) magyar állampolgár,

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és               tartózkodásáról szóló    törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

Az Elnökség szükség szerint, de legalább három havonta ülésezik az Egyesület tevékenységének biztosítása érdekében. Az ülést két elnökségi tag jogosult összehívni, az ülés időpontja előtt 3 nappal küldött írásbeli meghívó útján, mely tartalmazza az ülés napirendi pontjait is.

Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha az elnökség minden tagja jelen van. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza.

Az elnökségi ülésről jegyzőkönyv készül, amelyet a résztvevők aláírnak.

Az Egyesület Elnöksége az Elnökből, Titkárból és Pénztárosból (tisztségviselők) áll. Hatásköre különösen:

– az Egyesület tevékenységének irányítása,

– a Közgyűlés előkészítése és összehívása,

– az Egyesület éves munkatervének, költségvetésének kidolgozása,

– az Egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek felkutatása és biztosítása,

– új tagok felvétele, az Egyesület tagjairól nyilvántartás vezetése,

– a Közgyűlés ülései között gondoskodás a határozatok végrehajtásáról.

(10) Az Egyesület Elnöke:

– az Egyesületet önállóan képviseli, irányítja és szervezi az Elnökség munkáját,

– irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását, utalványozási

jogkört gyakorol,

– rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett,

– intézkedik és dönt a Közgyűlés és/vagy az Elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben,

– munkáltatói jogkört gyakorol az Egyesület alkalmazottai felett,

(11) Az Egyesület Titkára:

– az Egyesületet önállóan képviseli, az Elnök irányításával szervezi és intézi az

Egyesület ügyeit,

– gondoskodik a szervezet működéséről,

– rendelkezik az Egyesület bankszámlája felett,

– az Elnök akadályoztatása esetén teljes jogkörrel ellátja az Elnök hatáskörébe tartozó

teendőket, képviseli az Egyesületet, utalványozási joga van.

(12) Az Egyesület Pénztárosa az Elnök és Titkár irányításával kezeli az Egyesület pénzügyeit.

7.§ (1) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület bankszámlája felett az elnök és a titkár önállóan rendelkezhet.

(2) Az Egyesület vagyona a tagdíjakból, magán- és jogi személyek felajánlásaiból és egyéb forrásokból (állami, társadalmi szervek és szervezetek anyagi támogatásából; rendezvények, kiadványok stb. bevételeiből; egyéb gazdálkodási, vállalkozási tevékenység bevételeiből) képződik. A felajánlások elfogadásához az Elnök határozata szükséges.

(3) Az Egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt kiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

(4) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítési okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

(6) Amennyiben az Egyesület vállalkozási tevékenységet folytat, vállalkozási tevékenységét csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

A társadalmi szervezet – célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat.

Társadalmi szervezet minden olyan tevékenység végzése céljából alapítható, amely összhangban áll az Alkotmánnyal és amelyet törvény nem tilt. Társadalmi szervezet elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység végzése céljából nem alapítható. Az egyesülési jog alapján politikai célt szolgáló  fegyveres szervezet nem hozható létre.

8.§ (1) Az Egyesület megszűnik, ha:

– feloszlását, illetve más társadalmi szervezettel vagy egyesülettel való egyesülését a közgyűlés kétharmados többséggel kimondja,

– az arra jogosult szerv feloszlatja,

– megszűnését megállapítja.

(2) Az Egyesület saját elhatározásból történő megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonáról a Közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni, de az kizárólag az Egyesület eredeti célkitűzéseinek megfelelően használható.

9.§ Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései az irányadók.

Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok az Etyeken, 2011. augusztus 20. napján tartott Közgyűlésén egyhangú határozattal jóváhagyta.

Az Egyesület Alapszabályát a Fejér Megyei Bíróságnak a Titkár a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel együtt benyújtja.

Kelt: Etyek, 2011. augusztus 20..

 

Máté Krisztina Csizmadia Gábor
titkár elnök

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.